Το τρέχον πρόγραμμα δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του site.

Προσοχή!
Σχολικές δράσεις ή απουσίες καθηγητών είναι δυνατόν να τροποποιήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.