Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων για το τρέχον σχολικό έτος είναι:

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Α1
Α2
ΒΗ
ΒΜ
ΒΟ
ΒΠ
ΒΥΠ
ΓΗ
ΓΟ
ΓΠ
ΓΦ
ΓΨ