Το 4ο ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας εντάσσεται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και λειτουργεί σε ημερήσιο κύκλο. Οι εγκαταστάσεις του σχολείου (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια κ.τ.λ.) βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του πρώην πολυκλαδικού λυκείου, στη διεύθυνση Αθηνών 170.

Ως Επαγγελματικό Λυκείο (ΕΠΑ.Λ.) γενικά, έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

  • Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο.
  • Προσφέρει επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.
  • Δεν δεσμεύει τους μαθητές με πρόωρες επιλογές.
  • Δίνει πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια,  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Εμπορικού Ναυτικού κ.α.)
  • Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος.
  • Έχει την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η φοίτηση είναι τριετής.

Παρέχει στους μαθητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης, ο απόφοιτος του ΕΠΑ.Λ. μπορεί να παρακολουθήσει την τάξη Μαθητείας.


Ειδικότερα:

Α’ Τάξη

Στην Α’ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, μαθητές και απόφοιτοι Λυκείων. Οι μαθητές στην Α’ Τάξη παρακολουθούν τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα ενός κύκλου μαθημάτων συναφών επαγγελματικών τομέων, ώστε να αποκτήσουν πλήρη γνώση των αντικειμένων του κάθε τομέα.

Οι απόφοιτοι της Α’ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. και στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου.


Β’ Τάξη

Στην Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β’ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου ΤΕΕ. Στους μαθητές των Γενικών Λυκείων που προσέρχονται και εγγράφονται στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικών μαθημάτων, συναφών με τον τομέα τον οποίον επέλεξαν να φοιτήσουν στη Β’ τάξη, τα οποία παρακολουθούν με την έναρξη του σχολικού έτους σε ειδικά τμήματα υποδοχής.

Η Β’ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. είναι διαρθρωμένη σε Επαγγελματικούς Τομείς. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός τομέα που επιλέγουν.


Γ’ Τάξη

Η Γ’ Τάξη είναι διαρθρωμένη σε επαγγελματικές ειδικότητες. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα οριζόμενα για την ειδικότητα μαθήματα γενικής παιδείας

Απολυτήριο / Πτυχίο

Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις χορηγείται :

Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου καθ’ όλα ισότιμο με του Γενικού Λυκείου, ικανό να εξασφαλίσει στον κάτοχό του μετά από συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις, την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια,  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Εμπορικού Ναυτικού κ.α.) σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
Πτυχίο επιπέδου 3, που θα τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ.


Μετά την τριετή φοίτηση

Οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. έχουν το δικαίωμα :

  • να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • να παρακολουθήσουν την τάξη Μαθητείας
  • να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτερων (Α-Τ.Ε.Ι.) και Ανώτατων (Α.Ε.Ι.) Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και σε Στρατιωτικές σχολές, σε σχολές της Αστυνομίας και του Εμπορικού Ναυτικού.
  • να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Για την εισαγωγή στα Α-Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  εξετάζονται σε 2 μαθήματα ειδικότητας και σε 2 μαθήματα γενικής παιδείας (Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά).